ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.หนองพระ
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร.
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      เขาพนมพา
      วัดไตรยางค์วนาราม
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ งานวันแม่แห่งชาติ ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 25-สค.-10at 15:23

....................................................................................................................................................................................................................

        

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555
งานวันแม่แห่งชาติ
พระบรมสารีริกธาตุ
งานกาชาด
งานวันวันพ่อแห่งชาติ
     

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
หมู่ 2 ถนนเขาทราย-วังทอง  อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร 66180
โทรศัพท์ : 056-619862 Fax : 056-619862
email:  admin@nongphra.go.th